Untitled Document
เพดดีกรี สุนัขบางแก้ว

เพดดีกรี หรือ ใบรับรองการคัดพันธุ์ ของ พิมลพรรณฟาร์ม ออกให้โดย

สมาคมสมาคมส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วในประเทศไทย